Geborgde werkwijze

Geborgde werkwijze Drinkdelivery.nl

Het is voor Drinkdelivery.nl van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. Drinkdelivery.nl wil namelijk absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar.

Met dit document wordt inzicht gegeven in de manier waarop Drinkdelivery.nl invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is altijd actueel. Dit betekent dat het document wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document bevat een omschrijving van:

  • het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;
  • de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers;
  • de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.
  1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

Online bestellingen:

Bij online bestellingen via onze webshop Drinkdelivery.nl is het verplicht dat de koper aangeeft tenminste 18 jaar en ouder te zijn. Hiervoor hebben wij diverse checks door middel van pop-ups ingevoerd op onze sites, daarnaast maken wij de consument door middel van het NIX18 logo op de sites bewust van het feit dat wij geen alcoholhoudende dranken aan personen onder de 18 verkopen.

Wij nemen geen telefonische bestellingen aan en verwijzen klanten bij een verzoek hiertoe door naar onze webshop. Via onze webshop werken wij met een geautomatiseerd systeem dat orders direct in onze kassa invoert wat de administratieve last verminderd.

Bij aflevering door externe bezorgdiensten zal altijd een leeftijdscheck gedaan worden. De ontvanger dient een geldig identiteitsbewijs te tonen, conform artikel 20 lid 2 van de Alcoholwet. Bij bezorging via, externe bezorger, PostNL wordt door ons een extra toeslag betaald zodat door de bezorgdiensten bij aflevering aan drie vereisten wordt voldaan, namelijk:

  • Leeftijdscheck 18+
  • Handtekening voor ontvangst
  • Alleen bezorgen op aangegeven adres

De eigen bezorgdienst van Drinkdelivery.nl controleert bij aflevering de geboortedatum aan de hand van de aflevergegevens én het ID-bewijs dat u gereed houdt. Wanneer u reeds door eerdere controle van de eigen bezorger geïdentificeerd bent en u wordt herkend door de eigen bezorger en/of het is evident dat u ouder bent dan 25 jaar, dan kan dit ook als verificatie worden gezien. Legitimatie op verzoek van de bezorger blijft echter te allen tijde verplicht.

Afleveren bij de buren, of alcoholhoudende dranken achterlaten zonder dat er iemand thuis is, is niet toegestaan. Het pakket zal weer door de bezorger meegenomen worden. In geval van externe bezorging zal het pakket naar een afhaallocatie gebracht worden. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kan het pakket binnen een week afgehaald worden, daarna gaat het pakket terug naar de afzender. Bij eigen bezorging zal het pakket retour genomen worden en kan het in de zaak afgehaald worden, of opnieuw ter verzending aangeboden worden. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

  1. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

Al onze medewerkers zijn geïnformeerd betreffende deze geborgde werkwijze en worden hier regelmatig op gecontroleerd.

Bij eventuele wijzigingen in de werkwijze of aandachtspunten die extra toelichting vragen worden medewerkers voorafgaand aan hun dienst geïnformeerd.

Elk kwartaal wordt een teambijeenkomst gehouden waar ook het te voeren beleid omtrent de verkoop van alcohol wordt besproken.

  1. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

Elk jaar wordt door het team de geborgde werkwijze geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Bij bezorging door externe partijen wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of de vereiste leeftijdscheck wordt nageleefd. Enerzijds doen wij dit door in de Track & Trace code na te gaan of de klant is gecontroleerd op legitimatie en heeft getekend voor ontvangst. Anderzijds doen wij dit door het doen van steekproeven met levering aan een eigen adres.

Bij eigen bezorging doen wij jaarlijks een steekproef met behulp van een mystery guest die controleert of de bezorger een controle op de legitimatie heeft gedaan.

Een afwijking van de vastgestelde werkwijze bij eigen bezorgers wordt gevolgd door een schriftelijke waarschuwing. Een tweede schriftelijke waarschuwing voor dezelfde afwijking kan leiden tot opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Indien blijkt dat een externe partij niet volgens de afspraken werkt, zullen zij hier op worden aangesproken en zullen de afspraken onmiddellijk worden aangepast.

Winkelwagen

Top
Vragen? Chat met ons